• A
  • A
  • A

Старосна пирамида становништва је илустративан графички приказ структуре становништва према полу и старосним групама. За израду старосне пиpaмиде коришћен је процењен број становника средином године, израчунат на бази резултата Пописа становништва и на основу резултата обраде статистике природног и механичког кретања становништва (унутрашње миграције). Подаци су расположиви за период  од 1991. године.

На интерактивном графикону, избором области на мапи или одабиром опције за територију Републике Србије, приказује се структура становништва у процентима по петогодишњим старосним групама. Позиционирањем на сваку од трака (Bars) у графикону, приказују се и подаци о броју становника (апсолутна вредност) за изабрани пол и старосну групу и проценат у укупном становништву.