• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
14. јун 2024. Издате грађевинске дозволе, април 2024

У априлу 2024. издате су 2 723 грађевинске дозволе, што представља повећање од 38,1% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у априлу 80,8% дозволa односи се на зграде, а 19,2% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 79,3% дозвола издато је за стамбене, а 20,7% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (64,8%).

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
2 723
Број станова према издатим дозволама
3 723
Површина зграда према издатим дозволама
768 711
Подаци