• A
  • A
  • A
Демографски индикатори

На основу процена становништва изведених према полу и старости и на основу одговарајућих резултата обраде статистике природног и механичког кретања становништва, рачунати су демографски показатељи, важни за праћење и анализу појединих процеса као што су старење становништва, депопулација и др. Анализом разних показатеља, попут просечне старости, индекса старења, индекса зависности становништва, као и стопа фертилитета и морталитета, омогућено је праћење демографских промена како на републичком, тако и на нивоу општина.

 

Подаци