• A
  • A
  • A
EkonmskaRac.png
29.12.2023. -
Економска кретања у Републици Србији, 2023.


Процењено је да је укупна економска активност у Републици Србији у 2023. години, мерена реалним кретањем бруто домаћег производа (БДП), забележила раст од 2,5% у односу на 2022. годину.

Бруто инвестиције у основна средства у 2023. години, мерене стопама реалног раста, забележиле су раст од 3,5% у односу на претходну годину.

Пољопривредна производња остварила је у 2023. години раст физичког обима од 9,0%.  У истом периоду индустријска производња забележила је раст од 2,4%, а прерађивачка индустрија раст од 0,5%.

Вредност изведених радова у грађевинарству у 2023. години бележи реални раст од 8,9% у односу на претходну годину. Промет у трговини на мало остварио је реални пад од 1,8%, док је промет у трговини на велико номинално мањи за 1,0%. Спољнотрговинска робна размена, у еврима, у 2023. години, у односу на 2022, показује раст извоза за 4,0% и пад увоза за 6,0%. У оквиру сектора Услуге смештаја и исхране у 2023. години процењен је реални раст угоститељства од 8,8%, док је број ноћења туриста повећан за 1,9%. У 2023. години у односу на 2022, регистровано је повећање физичког обима саобраћаја од 21,3% и пад физичког обима телекомуникација за 0,5%.

Према резултатима Анкете о радној снази, у трећем кварталу 2023. године, стопа запослености износи 50,7%, док је стопа незапослености 9,0%.

Просечне зараде без пореза и доприноса у 2023. години, у односу на претходну годину, номинално су веће за 15,0%, а реално за 2,6%.

Процењена годишња стопа инфлације износи 7,6%.

 Економска кретања у Републици Србији