• A
  • A
  • A

Информације од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети:

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја je:

Младен Величковић, начелник Одељења

mladen.velickovic@stat.gov.rs

тел.: +381 11 2422 029

У захтеву за приступ информацијама од јавног значаја наводи се следеће: која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј. што прецизнији опис информације, затим назив органа коме се упућује захтев и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Ако захтев није уредан, овлашћено лице дужно је да, без надокнаде, достави тражиоцу упутство о допуни захтева. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, РЗС ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

РЗС је дужан да, баз одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Уколико РЗС није у могућности да из оправданих разлога, у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације или му на увид стави документ који садржи тражену информацију, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у року од 7 дана од пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

РЗС, заједно са обавештењем да ће тражиоцу ставити на увид документ, односно издати копију тог документа, обавештава тражиоца о времену, месту и начину на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а уколико не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да својом опремом изради копију. Увид у документ који садржи тражену информацију, врши се у службеним просторијама РЗС. 

Увид у документ са траженом информацијом је бесплатан. Уколико РЗС изради копију документа, тражилац има обавезу да, према трошковнику који је објављен у Уредби о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 8/2006), плати накнаду нужних трошкова израде копије.

Уколико РЗС не поседује документ који садржи тражену информацију, обавестиће тражиоца у чијем се поседу налази документ по сазнању РЗС или проследити захтев Поверенику.

Уколико тражилац, из разлога прописаних у члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не може да оствари своја права, може поднети жалбу Поверенику.

 Захтев за приступ информацијама од јавног значаја 

 Жалбa   

 Жалбa када се није одлучивало по захтеву (ћутање управе)

 Службена белешка сачињена на основу члана 16. став 9. Закона, у предмету поступања по захтеву тражиоца информација 

Детаљније информације о овој услузи могу се наћи у Информатору о раду.

 

 

 

  Подели ову страну  


 


  Контакт


Одељење за правне послове

тел: +381 11 2422 029

тел: +381 11 2412 922, лок. 291

 

  Линкови

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја 

Жалбa   

Жалбa када се није одлучивало по захтеву (ћутање управе)

Службена белешка

Информатор о раду