• A
  • A
  • A
Регистар просторних јединица и ГИС

Регистар просторних јединица (РПЈ) је јавна евиденција која садржи алфанумеричке и геопросторне податке о просторним јединицама и интегрисана је у Географски информациони систем (ГИС). Подаци РПЈ су јавни и користе се за потребе евидентирања, прикупљања, размене, повезивања и обраде различитих врста просторних, статистичких и других података.

Врсте просторних јединица које се воде у РПЈ су: Република Србија, аутономне покрајине, управни окрузи, градови, општине/градске општине, катастарске општине, насељена места, месне заједнице, статистички кругови и пописни кругови, као и просторне јединице дефинисане Номенклатуром статистичких територијалних јединица (НСТЈ): Србија ‒ север и Србија ‒ југ (НСТЈ1), региони (НСТЈ2) и области (НСТЈ3).

Подаци о РПЈ преузети су од Републичког геодетског завода, чија је надлежност вођење и одржавање РПЈ према Закону о Регистру просторних јединица и Адресном регистру („Службени гласник РС”, 9/2020).

Вести
Види све
22.01.2024. - Промене код насељених места, општина/градских општина и градова, 2023

Стање 1. јануара 2024. године

На територији Републике Србије, током 2023. године није било административно-територијалних промена на нивоу насељених места, општина/градских општина и градова.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Административно територијална подела и НСТЈ нивои 1, 2, 3
Статистички_региони_Србије.png (1)
Промене код насељених места, општина/градских општина и градова по годинама
tabelaplava.jpg
Архива
folder.png (1)
Национална инфраструктура геопросторних података (НИГП)
logo-96x96.png