• A
  • A
  • A

Промене код насељених места, општина/градских општина и градова по годинама

     Списак промена код насељених места, општина, градских општина и градова током 2023. године.

     Списак промена код насељених места, општина, градских општина и градова током 2022. године.

     Списак промена код насељених места, општина, градских општина и градова током 2021. године.

     Списак промена код насељених места, општина, градских општина и градова током 2020. године.

     Списак промена код насељених места, општина, градских општина и градова током 2019. године.

     Списак промена код насељених места, општина, градских општина и градова током 2018. године.

     Списак промена код насељених места, општина, градских општина и градова током 2017. године.  

     Списак промена код насељених места, општина, градских општина и градова током 2016. године.   

     Списак промена код насељених места и општина током 2015. године

     Списак промена код насељених места и општина током 2014. године

     Списак промена код насељених места и општина током 2013. године

     Списак промена код насељених места и општина током 2012. године

     Списак промена код насељених места  и општина током 2011. године

     Списак промена код насељених места  и општина током 2010. године

     Списак промена код насељених места и општина током 2009. године

     Списак промена код насељених места и општина током 2008. године

     Списак промена код насељених места и општина током 2007. године

     Списак промена код насељених места и општина током 2006. године

     Списак промена код насељених места и општина током 2005. године

     Списак промена код насељених места  и општина током 2004. године

     Списак промена код насељених места и општина током 2003. године

     Списак промена код насељених места и општина током 2002. године

     Списак промена код насељених места и општина током 2001. године