• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
15. март 2023. Издате грађевинске дозволе, јануар 2023

У јануару месецу 2023. издато је 1 568 грађевинских дозволa, што представља смањење од 7,9% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у јануару 76,7% дозволa односи се на зграде, а 23,3% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 77,3% дозвола издато је за стамбене, а 22,7% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (64,5%).

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
1 568
Број станова према издатим дозволама
2 903
Површина зграда према издатим дозволама
596 170
Подаци