• A
  • A
  • A
Грађевинске дозволе

Статистика издатих грађевинских дозвола обезбеђује податке о укупаном броју издатих грађевинских дозвола, предрачунској вредности радова према издатим дозволама, издате грађевинске дозволе за зграде, као и број и корисну површину станова према издатим дозволамa. Обухваћене су грађевинске дозволе за изградњу грађевинског објекта и решење којим се одобрава извођење радова. 

 

Вести
Види све
15. мај 2024. Издате грађевинске дозволе, март 2024

У марту 2024. издатo је 2 293 грађевинске дозволе, што представља смањење од 11,0% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у марту, 80,7% дозволa односи се на зграде, а 19,3% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 77,5% дозвола издато је за стамбене, а 22,5% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (59,5%).

Опширније
Кључни показатељи
Број издатих грађевинских дозвола
2 293
Број станова према издатим дозволама
2 897
Површина зграда према издатим дозволама
611 902
Подаци