• A
  • A
  • A
Анкета о потрошњи домаћинстaва

Подаци о потрошњи и приходима домаћинстава, о демографским, економским и социолошким карактеристикама домаћинстава као и подаци о условима становања, опремљености домаћинстава трајним добрима и сл.  

Обавештење

29.03.2021. - Услед пандемије вируса COVID-19, Републички завод за статистику, половином марта 2020. године, прекинуо је истраживање “Анкета о потрошњи домаћинстава” на терену, и како истраживање није спроведено у континуитету током целе године, не постоји могућност да се објаве подаци за 2020. годину.


08.06.2020. - Услед пандемије вируса COVID-19, Републички завод за статистику прекинуо је спровођење истраживања „Анкета о потрошњи домаћинстава“ на терену, тако да није у могућности да објави квартална саопштења (ЛП12) у 2020. години.


На сајту Евростата објављени су подаци из Анкете о потрошњи домаћинстава за 2015. годину. Лична потрошња прати се према међународној класификацији COICOP (Класификација личне потрошње по намени), која разврстава личну потрошњу на 12 главних група. Ради упоредивости података о издацима домаћинстава за личну потрошњу између различитих земаља, Евростат у групу 04 –  Становање, вода, ел. енергија, гас и остала горива, укључује податак о вредности импутиране ренте. Подаци о висини импутиране ренте прикупљају се за власнике стана/куће и остале категорије станара који нису подстанари. Податак представља претпостављени износ накнаде за закупнину стана који би домаћинство плаћало када би исти такав стан/кућу изнајмљивало. У Анкети се износ овог податка добија на основу самоизјашњавања домаћинства и не приказује се као саставни део личне потрошње домаћинстава у публикацијама које објављује Републички завод за статистику.

Вести
Види све
17. април 2024. Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, 2023

У 2023. години, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству (сва домаћинства) износили су 87 973 динара, а издаци за личну потрошњу домаћинстава (сва домаћинства) износили су 88 244 динара. У односу на 2022. годину, просечни месечни приходи у новцу и у натури виши су за 12,2%, и издаци за личну потрошњу домаћинстава виши су такође за 12,2%, номинално.

Опширније
Подаци