• A
  • A
  • A
Индекси просечних цена спољне трговине

Индекси  јединичних вредности, физичког обима и односи размене израчунавају се са циљем да се што реaлније сагледа међународна трговина робом Републике Србије и да се утврди рентабилност међународне трговине робом.  Ови индикатори имају велики аналитички значај и могу послужити као дефлатори у националним рачунима. Индекси се израчунавају месечно за цео период од почетка године у односу на исти период претходне године и квартално по економским наменама, степену обраде производа, секторима СМТК, делатностима КД,  у РСД, ЕУР и УСД.