• A
  • A
  • A
Пројекције становништва

Пројекције становништва се израђују на основу процењеног броја становника по старости и полу у пописној години и постављених хипотеза о будућим променама компоненти кретања становништва, тј. фертилитета, морталитета и миграција, у наредних тридесет година. Пројекције су урађене у пет варијанти: ниска, средња, висока, варијанта константног фертилитета и морталитета и варијанта нултог миграционог салда. Хипотезе су постављене за регионе а пројектовано становништво Републике Србије представља збир пројекција становништва њених конститутивних делова.

 

Подаци