• A
  • A
  • A
Стране подружнице у Србији (inward FATS)

Ова статистика описује делатност пословних субјеката која су резиденти у Републици Србији, а под контролом су страних предузећа. Реч је о пословним субјектима у којима је учешће страног капитала (једне или више земаља) у укупном капиталу 50% и више. Основни циљ ове статистике јесте да покаже учешће ових субјеката у домаћој економији и њихов утицај на њу. Резултати се приказују по делатностима КД (сектори B–J, L–N, P-R, области S95 и S96) и државама у којима је седиште крајње институционалне јединице која контролише страну подружницу тј. јединице која је последња у ланцу контроле, над којом ниједна друга јединица нема контролу.

Напомена

Од референтне 2021. године, дошло је до методолошких промена у Годишњем структурном истраживању о пословним субјектима које представља извор података за обрачуне у овој статистици, што је потребно узети у обзир при упоређивању са подацима до 2021. године. 

Промене се односе на проширење обухвата извештајних јединица, којим се осим предузећа и дела других правних лица, укључује и део предузетника који подносе годишњи финансијски извештај.

Поред тога, од референтне 2021. године, са ступањем на снагу нових европских уредби које се односе на пословне статистике, проширен је обухват делатности у истраживању, тако што се укључују и сектори КД P, Q и R, као и области КД 95 и 96 из сектора S.

 

Кључни показатељи
Учешће у укупном броју пословних субјеката
1,4 %
Учешће у укупном броју запослених лица
20,7 %
Учешће у укупној додатој вредности
36,6 %
Погледајте и ово
Табеле
Стране подружнице по делатностима и по државама јединица крајње контроле подружнице