• A
  • A
  • A
sajt.png
17.09.2019. -
Поновљени јавни позив за пријављивање кандидата за здравствене раднике у Истраживању здравља становништва Србије 2019.

 

Због недовољног броја пријављених кандидата за здравствене раднике у Истраживању здравља становништва Србије 2019. у појединим градовима/општинама, јавни позив за пријаву кандидата за здравствене раднике биће поновљен 17. септембра 2019. године на основу одлуке донете на састанку Истраживачког тима Републичког завода за статистику (РЗС) и Института за јавно здравље Србије (ИЈЗС) дана 16.09.2019. године. Градови/општине у којима недостају здравствени радници за рад на терену у Истраживању здравља становништва Србије 2019. јесу: Београд (недостаје 5 здравствених радника), Бачка Топола (недостаје 1 здравствени радник), Крушевац (недостаје 1 здравствени радник), Нови Сад (недостаје 1 здравствени радник) и Смедерево (недостаје 1 здравствени радник) - укупно 9 здравствених радника.

У складу са поновљеним јавним позивом, позивају се грађани који желе да учествују у Истраживању здравља становништва Србије, у својству здравственог радника да се у периоду од 17. до 22. септембра 2019. године пријаве Републичком заводу за статистику.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити искључиво попуњавањем електронске пријаве – овде.

Уз пријаву на јавни позив, кандидат је дужан да својеручно потпише и скенира Изјаву о давању тачних података – овде, коју треба да пошаље имејлом на адресу EHIS@stat.gov.rs

Кандидати за које се, увидом у тражена документа, установи да не испуњавају опште услове дефинисане јавним позивом, биће искључени из даљег поступка, а кандидати за које се утврди да су у пријави дали нетачне податке, биће поново бодовани.

У случају да кандидати остваре исти укупан број бодова по пријави, предност ће имати кандидати са већим бројем бодова добијених на разговору.

Уколико су кандидати поднели пријаву по првом Јавном позиву за пријављивање кандидата за  супервизоре терена, анкетаре и здравствене раднике у Истраживању здравља Србије 2019. (објављено дана 02.09.2019. године) нису у обавези да по поновљеном конкурсу достављају документа којима доказују испуњавање општих услова који су дефинисани јавним позивом.

Задатке анкетара и здравствених радника, као и процедуру за њихов избор, можете погледати – овде.

Општи услови које кандидат треба да испуни: 

  • да је држављанин Републике Србије;
  • да је пунолетан и радно способан;
  • да је стекао најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;
  • да је незапослен (у периоду од 1. октобра до 30. децембра 2019. године) или да је корисник старосне пензије;*
  • да (у периоду од 1. октобра до 30. децембра 2019. године) није радно ангажован по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о делу нити уговора о стручном оспособљавању и усавршавању;
  • да није осуђиван – доказује се уверењем које издаје МУП (не старијим од 6 месеци);
  • да против њега није покренут кривични поступак и да није покренута истрага – доказује се потврдом коју издају основни судови (не старијим од 6 месеци). 

Посебни услови које кандидат за здравственог радника треба да испуни:

  • диплома о стеченом средњем/вишем/високом образовању из области здравства 

Са изабраним кандидатима закључује се  Уговор о привременим и повременим пословима.

*Важна напомена: Кориснику породичне пензије који стекне својство осигураника, склапањем уговора о привременим и повременим пословима може бити обустављена исплата породичне пензије за време трајања уговора у складу са чланом 117. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС” бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18).

Ранг листa кандидата (за здравствене раднике) са укупно оствареним бодовима по пријави, као и списак кандидата који се позивају на разговор, биће објављенa 23. септембра 2019. године на веб-сајту Завода.

 

 

 

Остале вести