• A
  • A
  • A

Циклична компонента временске серије БДП-а користи се за приказивање и анализу тренутне позиције и потенцијалног кретања економије, тј. показује цикличну природу економског развоја. Изводи се екстракцијом пословног циклуса из серије кретања кварталног БДП-а од 2000. године, а затим детекцијом обртних тачака (тј. девијације циклуса у односу на дугорочни тренд). Као резултат добија се јаснија слика кретања националне економије (представљене кретањем БДП-а) и информација о томе да ли је изнад или испод тренда, као и да ли је у растућој или опадајућој фази.

Наиме, четири фазе привредног циклуса дају следећу информацију о економском кретању:

На интерактивном графикону, који омогућава динамичку визуелизацију кретања одређеног индикатора, приказана је циклична компонента БДП-а у различитим временским тачкама. Позиционирањем на сваку тачку на графикону приказује се реална стопа раста БДП-а за одговарајући квартал (а не вредности цикличне компоненте).