• A
  • A
  • A
shutterstock_368080166.jpg
31.08.2023. -
Научноистраживачка и развојна делатност, 2022.


Укупни издаци за научноистраживачку и истраживачко-развојну делатност (НИРД) у 2022. години износили су преко 68 милијарди РСД (68.574.283 у хиљадама), а њихово учешће у БДП-у износи 0,97%.

У укупним издацима за НИРД учешће бруто инвестиција износи 8%, што представља повећање од 1% у односу на претходну годину, док учешће текућих издатака износи 92%.