• A
  • A
  • A

Informacije od javnog značaja

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti:

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja je:

Mladen Veličković, načelnik Odeljenja

mladen.velickovic@stat.gov.rs

tel.: +381 11 2422 029

U zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja navodi se sledeće: koja se informacija traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi, tj. što precizniji opis informacije, zatim naziv organa kome se upućuje zahtev i podaci o tražiocu (ime i prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt) i način dostavljanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge za zahtev kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice dužno je da, bez nadoknade, dostavi tražiocu uputstvo o dopuni zahteva. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, RZS će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

RZS je dužan da, baz odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu kopiju tog dokumenta. Ukoliko RZS nije u mogućnosti da iz opravdanih razloga, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije ili mu na uvid stavi dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome, najkasnije u roku od 7 dana od prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva.

RZS, zajedno sa obaveštenjem da će tražiocu staviti na uvid dokument, odnosno izdati kopiju tog dokumenta, obaveštava tražioca o vremenu, mestu i načinu na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a ukoliko ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da svojom opremom izradi kopiju. Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, vrši se u službenim prostorijama RZS. 

Uvid u dokument sa traženom informacijom je besplatan. Ukoliko RZS izradi kopiju dokumenta, tražilac ima obavezu da, prema troškovniku koji je objavljen u Uredbi o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", br. 8/2006), plati naknadu nužnih troškova izrade kopije.

Ukoliko RZS ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, obavestiće tražioca u čijem se posedu nalazi dokument po saznanju RZS ili proslediti zahtev Povereniku.

Ukoliko tražilac, iz razloga propisanih u članu 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ne može da ostvari svoja prava, može podneti žalbu Povereniku.

 Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja 

 Žalba   

 Žalba kada se nije odlučivalo po zahtevu (ćutanje uprave)

 Službena beleška sačinjena na osnovu člana 16. stav 9. Zakona, u predmetu postupanja po zahtevu tražioca informacija 

Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći u Informatoru o radu.

 

 

 

  Podeli ovu stranu  


 


  Kontakt


Odeljenje za pravne poslove

tel: +381 11 2422 029

tel: +381 11 2412 922, lok. 291

 

  Linkovi

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja 

Žalba   

Žalba kada se nije odlučivalo po zahtevu (ćutanje uprave)

Službena beleška

Informator o radu