• A
  • A
  • A
Pravosuđe

Statistika pravosuđa raspolaže podacima o punoletnim i maloletnim učiniocima krivičnih dela, odgovornim i pravnim licima učiniocima privrednih prestupa.