• A
  • A
  • A
Upotreba informaciono komunikacionih tehnologija

Statistika upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija prati zastupljenost IKT tehnologija, kao i njihovu primenu u privredi i među domaćinstvima/pojedincima.