• A
  • A
  • A
Nauke, tehnologija i inovacije

Podaci o naučnom potencijalu zemlje: broju organizacija i jedinica koje se bave naučnoistraživačkom i istraživačko-razvojnom delatnošću; o kadrovima; o prihodima, troškovima i investicijama, prema vrsti istraživanja, izvorima finansiranja i nameni; o rezultatima naučnoistraživačkog rada, kao i o inovacionim aktivnostima poslovnih subjekata.