• A
  • A
  • A
Nacionalni računi

Sistem nacionalnih računa je makroekonomski sistem prezentacije podataka koji pruža uvid u celokupnu ekonomiju. Računi imaju centralno mesto u statističkom sistemu i nezaobilazna su osnova za vođenje ekonomske politike i donošenje odluka na svim nivoima jer omogućuju merenje nivoa ekonomske razvijenosti, stope ekonomskog rasta, promena u proizvodnji, potrošnji, štednji, investicijama u osnovne fondove, izvozu i uvozu. 

Obaveštenje

Velika revizija nacionalnih računa 2024. godine

Republički zavod za statistiku najavljuje sprovođenje velike ili benčmark revizije (eng. major, benchmark revision) nacionalnih računa, koja će biti realizovana u 2024. godini. Velika revizija je redovna, regularna i sa Evrostatom koordinisana revizija sistema nacionalnih računa, koju sinhronizovano sprovode sve članice Evropske unije svakih pet godina. Prethodna velika revizija nacionalnih računa Republike Srbije je sprovedena 2019. godine, a revizija 2024. godine će biti četvrta po redu velika revizija nacionalnih računa od 2012. godine, od kada RZS participira u ciklusima benčmark revizija EU. Više u prilogu.