• A
  • A
  • A
Ekonomski računi poljoprivrede

Ekonomski računi poljoprivrede, kao integralni deo sistema nacionalnih računa, obezbeđuju specifične podatke o ekonomskim aktivnostima u poljoprivredi koji se ne mogu prepoznati u sistemu nacionalnih računa, jer su ili indirektno upotrebljeni u obračunima ili čine sastavni deo kategorija prikazanih na najvišem nivou. Pored toga, ovi računi dopunjuju statistiku poljoprivrede, time što su varijable koje se odnose na poljoprivrednu proizvodnju predstavljene na način koji je u skladu sa konceptima i definicijama nacionalnih računa. Ekonomski računi poljoprivrede obezbeđuju konceptualni okvir za objedinjavanje statističkih podataka o poljoprivredi i njenoj vezi sa ekonomijom, što podrazumeva, na prvom mestu, doprinos poljoprivrede ekonomiji.