• A
  • A
  • A

Deklaracija o kvalitetu

Po uzoru na Evropski statistički sistem, a u skladu sa misijom i vizijom, kao i Politikom kvaliteta, Republički zavod za statistiku nastoji da statističku proizvodnju potpuno uskladi sa Kodeksom prakse evropske statistike (CoP).

Kodeks prakse evropske statistike je usvojen od strane Odbora za evropski statistički sistem 2005. godine. Statistički organi, u koje spadaju Komisija (Evrostat), nacionalni zavodi za statistiku i druge nacionalne institucije odgovorne za razvoj, proizvodnju i diseminaciju evropskih statistika, zajedno sa vladama, ministarstvima i Evropskim savetom, obavezali su se na pridržavanje ovog Kodeksa.


Misija zvanične statistike 

“Osnovna misija zvanične statistike je obezbeđivanje relevantnih, nepristrasnih, pouzdanih, pravovremenih i međunarodno uporedivih statističkih pokazatelja. Koordinacija odgovornih proizvođača zvanične statistike i aktivno učešće u međunarodnoj statističkoj saradnji omogućavaju da objavljeni rezultati zvanične statistike zadovolje potrebe donosilaca odluka, istraživača i drugih korisnika i da isti budu osnov za praćenje i usmeravanje politika u oblasti ekonomije i društva, kao i politika povezanih sa procesom pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Prikupljanje, obrada i diseminacija statističkih podataka vrši se uz neophodno korišćenje metodoloških i organizacionih znanja, statističkih standarda, moderne tehnologije, zaštitu statističke poverljivosti, optimalno korišćenje resursa, opterećenje davalaca podataka na razumnom nivou i dostupnost podataka korisnicima pod istim uslovima.“


Vizija i vrednosti zvanične statistike 

“Sistem zvanične statistike Republike Srbije, jačanjem stručnih i infrastrukturnih kapaciteta i usvajanjem i primenom najbolje statističke prakse, treba da postigne visok stepen usklađenosti sa međunarodnim statističkim standardima, kao i visok nivo kvaliteta objavljenih statističkih podataka i stečenog poverenja davaoca i korisnika podataka.“


Principi Kodeksa prakse zajedno sa principima upravljanja ukupnim kvalitetom predstavljaju zajednički okvir kvaliteta Evropskog statističkog sistema.

Sistem upravljanja kvalitetom Republičkog zavoda za statistiku, temelji se na Kodeksu prakse evropske statistike i potpuno je prilagođen statističkim potrebama jer se sistematski unapređuje kvalitet statističkih procesa, krajnjih rezultata odnosno podataka, kao i pružanja usluga korisnicima.

Statističke aktivnosti usmerene su na praćenje sledećih osnovnih obeležja kvaliteta:

1. Relevantnost - stepen u kojem statistički rezultati zadovoljavaju tekuće i potencijalne potrebe korisnika.

2. Tačnost i pouzdanost - u statističkom smislu označava koliko su izračunate vrednosti ili procene blizu egzaktnim ili istinitim vrednostima.

3. Pravovremenost i poštovanje najavljenih rokova objavljivanja

Pravovremenost - informacija odražava dužinu vremenskog perioda između njihove raspoloživosti i događaja ili pojave koju opisuju.

Poštovanje najavljenih rokova objavljivanja - odnosi se na vremenski razmak između stvarnog datuma objavljivanja statističkih rezultata i datuma objavljivanja koji je prethodno utvrđen i najavljen.

4. Koherentnost i uporedivost

Koherentnost - statističkih rezultata je njihova adekvatnost za pouzdano kombinovanje na različite načine i za različite potrebe.

Uporedivost - statistički rezultati su međusobno usklađeni u pogledu sadržaja, terminologije i periodike, usklađeni sa međunarodno priznatim konceptima, klasifikacijama, definicijama i metodama, i to u vremenu i između regiona i zemalja.

5. Dostupnost i razumljivost

Dostupnost - se odnosi na fizičke uslove na osnovu kojih korisnici mogu doći do podataka: gde treba da odu, kako da poruče, vreme isporuke, jasna politika cena, raspoloživost mikro i makro podataka, različiti formati, itd.

Razumljivost - se odnosi na informaciono okruženje podataka, odnosno na to da li su podaci praćeni odgovarajućim metapodacima, ilustracijama kao što su grafikoni ili karte, takođe, da li su raspoložive informacije o kvalitetu podataka (uključivši i ograničenja u korišćenju,..) kao i na dodatnu pomoć koju na zahtev korisnika daje Republički zavod za statistiku.

 

  Podeli ovu stranu  


 


  Kontakt


Nataša Cvetković

e-mailnatasa.cvetkovic@stat.gov.rs
tel: +381 11 2412 922, lok. 211

  Linkovi

Politika kvaliteta

Strategija kvaliteta

Kodeks prakse evropske statistike

Principi Ujedinjenih nacija


Izveštaj Peer Review misije 

Light Peer Review o primeni Kodeksa prakse evropske statistike u Republici Srbiji


Istraživanje o zadovoljstvu korisnika

2023.  2021.  2019.  2017.  2015.  2013.