• A
  • A
  • A
Tržište rada

Statistika tržišta rada omogućava sagledavanje uključenosti pojedinaca, domaćinstava i preduzeća na tržištu rada, kako u kratkoročnom tako i u strukturnom pogledu. Osim sa aspekta ekonomske aktivnosti (produktivnost, troškovi rada, visina zarade...), statistika tržišta rada je važna i za sagledavanje socioekonomskih pitanja, poput nezaposlenosti, strukture zarada prema karakteristikama zaposlenih, socijalne nejednakosti (npr. platni jaz između žena i muškaraca), usklađenosti profesionalnog i porodičnog života itd.

 

Stopa nezaposlenosti lica 15 i više godina
9,4 %
Prosečne zarade
96 913
Registrovana zaposlenost
2 360 588