• A
  • A
  • A
Građevinske dozvole

Statistika izdatih građevinskih dozvola obezbeđuje podatke o ukupanom broju izdatih građevinskih dozvola, predračunskoj vrednosti radova prema izdatim dozvolama, izdate građevinske dozvole za zgrade, kao i broj i korisnu površinu stanova prema izdatim dozvolama. Obuhvaćene su građevinske dozvole za izgradnju građevinskog objekta i rešenje kojim se odobrava izvođenje radova. 

 

Vesti
Vidi sve
14. jun 2024. Izdate građevinske dozvole, april 2024

U aprilu 2024. izdate su 2 723 građevinske dozvole, što predstavlja povećanje od 38,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog broja dozvola izdatih u aprilu 80,8% dozvola odnosi se na zgrade, a 19,2% na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 79,3% dozvola izdato je za stambene, a 20,7% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (64,8%).

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Broj izdatih građevinskih dozvola
2 723
Broj stanova prema izdatim dozvolama
3 723
Površina zgrada prema izdatim dozvolama
768 711
Podaci