• A
  • A
  • A
Anketa o potrošnji domaćinstava

Podaci o potrošnji i prihodima domaćinstava, o demografskim, ekonomskim i sociološkim karakteristikama domaćinstava kao i podaci o uslovima stanovanja, opremljenosti domaćinstava trajnim dobrima i sl.  

Obaveštenje

29.03.2021. - Usled pandemije virusa COVID-19, Republički zavod za statistiku, polovinom marta 2020. godine, prekinuo je istraživanje “Anketa o potrošnji domaćinstava” na terenu, i kako istraživanje nije sprovedeno u kontinuitetu tokom cele godine, ne postoji mogućnost da se objave podaci za 2020. godinu.


08.06.2020. - Usled pandemije virusa COVID-19, Republički zavod za statistiku prekinuo je sprovođenje istraživanja „Anketa o potrošnji domaćinstava“ na terenu, tako da nije u mogućnosti da objavi kvartalna saopštenja (LP12) u 2020. godini.


Na sajtu Evrostata objavljeni su podaci iz Ankete o potrošnji domaćinstava za 2015. godinu. Lična potrošnja prati se prema međunarodnoj klasifikaciji COICOP (Klasifikacija lične potrošnje po nameni), koja razvrstava ličnu potrošnju na 12 glavnih grupa. Radi uporedivosti podataka o izdacima domaćinstava za ličnu potrošnju između različitih zemalja, Evrostat u grupu 04 –  Stanovanje, voda, el. energija, gas i ostala goriva, uključuje podatak o vrednosti imputirane rente. Podaci o visini imputirane rente prikupljaju se za vlasnike stana/kuće i ostale kategorije stanara koji nisu podstanari. Podatak predstavlja pretpostavljeni iznos naknade za zakupninu stana koji bi domaćinstvo plaćalo kada bi isti takav stan/kuću iznajmljivalo. U Anketi se iznos ovog podatka dobija na osnovu samoizjašnjavanja domaćinstva i ne prikazuje se kao sastavni deo lične potrošnje domaćinstava u publikacijama koje objavljuje Republički zavod za statistiku.

Vesti
Vidi sve
17. april 2024. Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja domaćinstava, 2023

U 2023. godini, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu (sva domaćinstva) iznosili su 87 973 dinara, a izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava (sva domaćinstva) iznosili su 88 244 dinara. U odnosu na 2022. godinu, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi viši su za 12,2%, i izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava viši su takođe za 12,2%, nominalno.

Оpširnije
Podaci