• A
  • A
  • A
Demografski indikatori

Na osnovu procena stanovništva izvedenih prema polu i starosti i na osnovu odgovarajućih rezultata obrade statistike prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva, računati su demografski pokazatelji, važni za praćenje i analizu pojedinih procesa kao što su starenje stanovništva, depopulacija i dr. Analizom raznih pokazatelja, poput prosečne starosti, indeksa starenja, indeksa zavisnosti stanovništva, kao i stopa fertiliteta i mortaliteta, omogućeno je praćenje demografskih promena kako na republičkom, tako i na nivou opština.

 

Podaci